Livesport Fair Play

Příloha k Vnitřnímu předpisu o oznamování

 

ORIENTAČNÍ SEZNAM TRESTNÝCH ČINŮ A PŘESTUPKŮ

Níže uvedený výčet obsahuje v návaznosti na bod 3.2. Vnitřního předpisu o oznamování některé příklady trestných činů a přestupků, za které za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; uvedená protiprávní jednání tak potenciálně mohou být předmětem Oznámení ve smyslu Vnitřního předpisu o oznamování. 

 

1. Orientační seznam trestných činů

Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (např. vydírání, neoprávněné nakládání s osobními údaji; poškození cizích práv; porušení tajemství dopravovaných zpráv)
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění; sexuální nátlak)
Trestné činy proti majetku (např. krádež; zpronevěra; podvod (vč. pojistného, úvěrového, dotačního); legalizace výnosů z trestné činnosti (i z nedbalosti); porušení povinnosti při správě cizího majetku (i z nedbalosti); neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací)
Hospodářské trestné činy (např. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby; neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby; nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení; porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže; neoprávněné podnikání; poškozování spotřebitele; zneužití informace v obchodním styku; zneužití postavení v obchodním styku; porušení práv k ochranné známce a jiným označením; porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi)
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (např. vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci; vyhrožování s cílem působit na úřední osobu; podplacení; padělání a pozměnění veřejné listiny; nepřekažení trestného činu; neoznámení trestného činu)

 

2. Orientační seznam přestupků s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč

V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci (např. nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání; diskriminace zaměstnanců; postižení nebo znevýhodnění zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů)

V oblasti soukromí a osobních práv zaměstnanců (např. narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele protiprávním podrobením zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci; vyžadování informací bezprostředně nesouvisejících s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem od zaměstnance (např. o těhotenství, původu, sexuální orientaci)

V oblasti pracovních poměrů a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. neuzavření pracovní smlouvy písemně; porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nezajištění, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti)

V oblasti odměňování zaměstnanců (např.  neposkytnutí zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu jako jinému zaměstnanci; neposkytnutí zaměstnanci mzdy alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy; neposkytnutí mzdy ve stanoveném termínu; neposkytnutí mzdy zaměstnanci nebo náhradního volna za práci přesčas; neposkytnutí náhradního volna zaměstnanci za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci; provedení jiné než stanovené srážky ze mzdy zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy; neposkytnutí zaměstnanci odměny za pracovní pohotovost nebo její neposkytnutí ve stanovené výši; neposkytnutí zaměstnanci odměny za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr) 

V oblasti náhrad (např.  neoprávněné neposkytnutí zaměstnanci náhradu mzdy nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce)

V oblasti pracovní doby (např.  nestanovení začátku a konce pracovní doby a rozvrhu pracovních směn; nepřihlédnutí při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti; neposkytnutí zaměstnancům přestávky v práci na jídlo a oddech; nezajištění rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v souladu 
s § 90 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“); nařízení zaměstnanci výkonu práce  ve dnech pracovního klidu v jiných případech, než stanovených Zákoníkem práce; nesprávné zahrnutí svátků do pracovní doby; nařízení práce přesčas v rozporu s  § 93 odst. 2, § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku práce; nařízení práce přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze Zákoníku práce; zaměstnavatel vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce; porušení zákazu zaměstnávání těhotných zaměstnankyň přesčas)

V oblasti dovolené (např.  porušení stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu)

V oblasti bezpečnosti práce (např. nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce (například povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky); porušení povinnosti vyhotovit záznam o pracovním úrazu nebo vyšetření jeho příčin a okolností; neohlášení pracovního úrazu a nezaslání záznamu o něm stanoveným orgánům a institucím; nezajištění na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo nezneužívat jiné návykové látky)

V oblasti zvláštních podmínek některých zaměstnanců (např.  nepřevedení těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyně, která kojí, na jinou práci, ačkoliv k tomu má zaměstnavatel povinnost; neposkytnutí mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené; neplnění povinnosti vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože v tom nebrání vážné provozní důvody)

Dle zákona o zaměstnanosti (např.  porušení zákazu diskriminace nebo nezajištění rovného zacházení podle zákona č. 251/2016 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; umožnění výkonu nelegální práce; nesplnění oznamovací nebo registrační povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti nebo nevedení evidence v tomto zákoně stanovené)

Upozornění: Nejedná se o vyčerpávající seznam kategorií ani příkladů trestných činů a přestupků, které mohou být předmětem Oznámení ve smyslu Vnitřního předpisu o oznamování.

Click here to see your activities