Livesport Fair Play

Domů

Livesport Fair Play je nezávislé whistleblowingové řešení, které je spravované společností Deloitte jménem Livesportu. 

Každé učiněné oznámení je společností Livesport bráno s naprostou vážností. Veškerá oznámení doručená společnosti prostřednictvím určených kanálů budou řádně, spravedlivě a bez zbytečného odkladu prošetřená některou příslušnou osobou. Příslušná osoba je jmenovaná společností a bude v nezávislém postavení vůči všem stranám uvedeným v oznámení.

Livesport Fair Play je navržen tak, aby umožnil oznamovatelům interně vyjádřit své obavy a sdělit informace, o nichž se domnívají, že vykazují prvky protiprávního jednání v společnosti Livesport, a které:

  • má znaky trestného činu (příklady jsou uvedeny zde);
  • má znaky přestupku, za který hrozí pokuta 100 tis. Kč a víc (příklady jsou uvedeny zde);
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: auditu, daňových předpisů (daň z příjmů právnických osob), předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti výrobků, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů EU, fungování vnitřního trhu EU včetně státní podpory; 
  • porušení Zákona. 

Chcete-li nahlásit nějaké Vám známé porušování povinností, můžete tak učinit zde.

Společnost Livesport bude se všemi oznámeními zacházet důvěrně, aby umožnila jejich adekvátní prošetření a dodržela platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Jméno oznamovatele, který učinil oznámení v dobré víře a oznámení a v něm uvedené informace nebudou sděleny ostatním osobám v rámci společnosti nebo mimo ni, pokud oznamovatel neudělí svůj písemný souhlas nebo není-li společnost povinna dodržet svou zákonnou povinnost. Souhlas s poskytnutím oznámení/informací v něm obsažených může oznamovatel poskytnout přímo v oznámení a umožnit tak prošetřit detailně porušení za podpory nezávislých odborníků (externí advokát, forenzní vyšetřovatel). Oznamovatel je oprávněn svůj souhlas odepřít nebo kdykoli odvolat a o tomto právu musí být informován před udělením souhlasu.  

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se služby a jejího fungování, kontaktujte prosím podporu na emailu euhalosupport@deloittece.com.

Click here to see your activities